Słownik pojęć

Afiliacja – wskazana przez autora publikacji (przy imieniu i nazwisku) nazwa jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań, których wynik stanowi podstawę do opracowania publikacji. Najczęściej afiliacja określa miejsce zatrudnienia lub uczelnię, w której studiuje autor.

W przypadku, gdy w publikacji nie podano afiliacji, autor składa pisemne oświadczenie o niej.

 

Arkusz wydawniczy – to:

 • 40 000 znaków ze spacjami (ok. 22 stron)
 • 700 linii poezji
 • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków)
 • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (wzory matematyczne, chemiczne, diagramy).

Do arkusza, oprócz tekstu autorskiego, wlicza się tytuły, żywą paginę, przypisy, bibliografię, ilustracje, zdjęcia, tabele.

 

Bibliometria – zbiór metod matematycznych I statystycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. Do wskaźników biblio metrycznych zaliczamy: liczbę cytowań, IF, h-index, IC oraz punktację MNiSW.

 

DOI (Digital Object Identifier) – jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. Służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych.

 

ERIH (European Reference Index for the Humanities) – lista czasopism indeksowanych z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, tworzona przez Europejską Fundację Naukową.

 

H-index (indeks Hirscha) – został wprowadzony w 2005 r. Określa liczbę publikacji (h) danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań, np.

h=5 oznacza, że 5 publikacji było cytowanych co najmniej 5 razy.

 

IF (Impact Factor) – wskaźnik cytowalności czasopisma. Wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR), która udostępniona jest na platformie Web of Science. Wskaźniki IF za dany rok ukazują się w połowie następnego roku.

Wzór do obliczenia Impact Factor:

IF = B / C

B - liczba cytowań, jakie zarejestrowano w danym roku kalendarzowym dla publikacji zawartych w numerach z ostatnich dwóch lat

C - liczba wszystkich publikacji zawartych w numerach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat

 

IC (Index Copernicus) – wskaźnik oceny czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych. Wskaźniki IC zawarte są w IC Journals Master Lists na stronie serwisu Index Copernicus.

 

Liczba cytowań – główne źródła indeksów cytowań to:

 • baza Web of Science
 • baza Scopus
 • wyszukiwarka naukowa Google Scholar

 

Master Journal List (lista filadelfijska) – wykaz tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez Institute of Scientific Information (ISI), który obecnie jest częścią firmy Thomson Reuters . Zawiera czasopisma z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Liczba czasopism nie jest stała.

 

Monografie naukowe (według rozporządzenia MNiSW) – są to w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
 • zawierają bibliografię naukową,
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii naukowej – opracowanie zamieszczone w monografii naukowej. Posiada objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

 

Punktacja MNiSW – wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, składający się z trzech części:

 • A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR
 • B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF
 • C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)