Opracowanie bibliograficzne

Kontakt

Gromadzenie i Opracowanie Publikacji Naukowych

mgr Hanna Benkowska

mgr Iwona Klejna

pok. C-13a, tel. +48 58 55 86 277

bibliografia@bg.umg.edu.pl

1. Autorzy publikacji naukowych zobowiązani są do dostarczenia publikacji do Biblioteki Głównej UMG w terminie do 30 dni od momentu opublikowania pracy.

2. Do bazy wprowadza się dane bibliograficzne dorobku potwierdzonego oświadczeniem autora o afiliacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nie wpisuje się publikacji, w której autor podał inną afiliację niż UMG.

3. Do opracowania bibliograficznego przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów:

  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

  • Oryginał bądź kompletna kopia opublikowanego materiału (opisy bibliograficzne w bazie SED tworzone są z autopsji), która obejmuje:

w przypadku artykułu - tekst wraz ze stroną redakcyjną i okładką źródła publikacji,

w przypadku książki - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną i okładką źródła publikacji oraz spis treści,

w przypadku rozdziału w książce - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną i okładką źródła publikacji oraz spis treści.

  • Oświadczenie autora publikacji o afiliacji UMG.

Oświadczenie o afiliacji

  • W przypadku publikacji zbiorowej – deklaracja wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, podpisana przez wszystkich autorów.

Deklaracja wkładu poszczególnych autorów

Declaration of the contribution of the authors

Prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.

4. Za poprawność danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach odpowiada autor publikacji.

5. Materiały niekompletne nie będą wprowadzane do bazy.

6. Biblioteka Główna nie będzie wprowadzała publikacji, które zostały wydane przed 2017 r.

7. Dane bibliograficzne będą poszerzane o wskaźniki bibliometryczne dla danego roku (punktacja MNiSW).

 

 

 

Akty prawne

Zarządzenie nr 5 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017

Zarządzenie nr 4 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017